Po 17 latach istnienia Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przyczynie Górnej uległa likwidacji. Decyzję podjęło Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi “Nasze Dzieci”, które prowadziło placówkę, gdy w listopadzie 2000 roku Rada Miasta i Gminy Wschowa podjęła uchwałę o jej likwidacji. Rodzice, którzy nie zgadzali się z tą decyzją, postanowili utworzyć stowarzyszenie i przejąć prowadzenie szkoły. Tak też się stało, nie bez walki i protestów, łącznie z okupacją budynku. Od 1 września 2001 roku działali jako placówka niepubliczna. Do szkoły uczęszczały dzieci z wioski i okolic. Szkoła miała rodzinny charakter. Zawsze można było liczyć na pomoc rodziców i lokalnego środowiska. Mała liczba dzieci w klasach pozwala nauczycielom na bliższe i dokładne poznanie uczniów i ich problemów.

  Powodem zamknięcia szkoły były przyczyny ekonomiczne i demograficzne, pracowało dziewiętnastu nauczycieli a uczyło się trzydziestu uczniów  i dziewięcioro przedszkolaków.

  W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie mają zapewnione miejsca we wschowskich placówkach a nauczyciele muszą sami poszukać pracy.

G.G.


SZKOŁA PODSTAWOWA

   
    W maju 1945 r. uruchomiono w Przyczynie Górnej Publiczną 
Szkołę Powszechną (późniejsza Szkoła Podstawowa). Mieściła się ona w dawnej szkole ewangelickiej. Pierwszym  Szkoła Podstawowa w Przyczynie Górnej - widok ogólnykierownikiem szkoły został Tadeusz Gajewski, repatriant z Trembowli (województwo tarnopolskie). Pierwszy powojenny rok szkolny rozpoczął się 25 maja i trwał do 15 lipca 1945 r.

    W 1961 r. Tadeusza Gajewskiego na stanowisku kierownika Szkoły Podstawowej w Przyczynie Górnej zastąpił Izydor Mały. Będąc jej długoletnim kierownikiem troszczył się o unowocześnienie placówki. W szkole utworzono także chór i zespół taneczny. Do szkoły w Przyczynie Górnej uczęszczali uczniowie z Przyczyny Górnej i częściowo z Tylewic. Wśród jej absolwentów znajdują się profesorowie Roman Budzinowski (prawnik) i Józef Misiewicz (biolog).

    W 1973 r. zaszły istotne zmiany w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w Przyczynie Górnej. Utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną we Wschowie (obecne Gimnazjum nr 1), a szkoła w Przyczynie Górnej stała się jej filią. Zorganizowano tutaj tylko klasy I-IV. Mocno ograniczyło to działalność szkoły i jej znaczenie w środowisku lokalnym. Dopiero po kilkunastu latach zaczęto ponownie poszerzać liczbę klas.

    W 1985 r. Izydor Mały przeszedł na emeryturę. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Przyczynie Górnej została Ewa Koniuszko. W 1991 r. zastąpiła ją Renata Chilarska.

    W roku szkolnym 1998/1999 Szkoła Podstawowa w Przyczynie Górnej liczyła siedem oddziałów (przedszkolny i klasy od I do VI), uczęszczało do niej 91 uczniów. W marcu 1999 r. uczniowie szkoły pod opieką nauczycielki Marzeny Knaflewskiej zaczęli wydawać szkolną gazetkę „Przyczynek”. Po wprowadzeniu od września 1999 r. reformy oświatowej i utworzeniu gimnazjów, szkoła w Przyczynie Górnej stała się pełną sześcioklasową szkołą podstawową.Szkoła Podstawowa w Przyczynie Górnej

    Ciężką próbę szkoła przeszła w 2001 r. 30 listopada 2000 r. Rada Miasta i Gminy we Wschowie podjęła uchwałę o jej likwidacji z dniem 31 sierpnia 2001 r. Dzieci miały uczęszczać do jednej ze szkól we Wschowie. Mieszkańcy wsi (a w szczególności rodzice dzieci uczęszczających do szkoły) oraz nauczyciele nie chcieli pogodzić się z taką decyzją wschowskich władz samorządowych. Uznano, że dla dobra dzieci szkoła powinna pozostać. Ważne było także to, że szkoła była centrum życia na wsi. Gdy rozmowy z władzami samorządowymi nie przynosiły skutku postanowiono zawiązać stowarzyszenie, które przejęłoby obowiązek prowadzenia szkoły. 1 lutego 2001 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci”, którego podstawowym zadaniem miało być prowadzenie szkoły. W tym celu niezbędne było uzyskanie zgody Rady Miasta i Gminy we Wschowie na użyczenie Stowarzyszeniu dotychczasowego budynku szkolnego. Ostatecznie 18 kwietnia 2001 r. Rada Miasta i Gminy we Wschowie podjęła taką uchwałę i użyczyła Stowarzyszeniu budynek na 10 lat. Z wielkim zapałem i energią – członkowie Stowarzyszenia, rodzice i nauczyciele – przystąpili do odnowy budynku szkolnego. Prace trwały od lipca do końca sierpnia 2001 r. Dzięki ofiarności rodziców, a także przy wsparciu finansowym z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz od prywatnych sponsorów udało się wykonać szereg prac. Wszystkie klasy zostały wymalowane i położono w nich nowe wykładziny. Niestety wszystkie te działania nie przekonały władz samorządowych Wschowy. Zarząd nadal dążył do zamknięcia szkoły. Doprowadziło to w dniu 31 sierpnia 2001 r. do podjęcia przez rodziców okupacji budynku szkolnego. Powołano komitet protestacyjny w składzie: Eugeniusz Pietrowicz (przewodniczący), Jacek Dobrowolski, Grzegorz Panfiło, Beata Matuzna, Ewa Korol, Piotr Płóciniak, Beata Malara i Urszula Kwiatkowska. 1 września na zaproszenie Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” szkołę w Przyczynie Górnej odwiedziła Alina Kozińska-Bałdyga z Centrum Inicjatyw Oświatowych, koordynatorka programu „Mała Szkoła”. Zjawiło się także kilku parlamentarzystów. W tym samym dniu burmistrz Wschowy Leon Żukowski zakomunikował rodzicom, że 3 września szkoła w Przyczynie Górnej zostanie wpisana do ewidencji szkół prowadzonych w gminie.

    Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego miało miejsce 3 września 2001 r. Szkoła zaczęła działać na nowych warunkach. Stała się niepubliczną szkołą prowadzoną przez Szkoła Podstawowa w Przyczynie Górnej Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci”. Oprócz należnej subwencji oświatowej, to Stowarzyszenie musiało zatroszczyć się o fundusze na działalność szkoły. Pozyskiwano sponsorów, organizowano festyny i zabawy. Ponadto szkoła pisała projekty edukacyjne, na które uzyskiwała fundusze. Nacisk położono także na edukację związaną z ekologią. Szkoła kilkakrotnie uczestniczyła w Ogólnopolskim Forum Edukacji Ekologicznej „EKOMEDIA FORUM” w Poznaniu oraz w organizowanych we Wschowie Powiatowych Przeglądach Widowisk Ekologicznych „Zielona Scena”. W szkole działała także prowadzona przez Elżbietę Bieleń sekcja akrobatyczna.

    Do 2007 r. dyrektorem szkoły była Renata Chilarska (z krótką przerwą w roku szkolnym 2003/2004, w którym pełniącą obowiązki dyrektora była Elżbieta Budziak. W 2007 r. Renata Chilarska zrezygnowała z pracy w szkole w Przyczynie Górnej. Nowym dyrektorem placówki została Maria Dominiak.

[Na podstawie kronik szkolnych opracowała Barbara Ratajewska]Szkoła Podstawowa w Przyczynie GórnejSzkoła Podstawowa w Przyczynie GórnejSzkoła Podstawowa w Przyczynie GórnejSzkoła Podstawowa -zdjęcie z roku szkolnego 1962/63Obchody 60-lecia Szkoły PodstawowejWycieczka szkolna do Poznania - 1972r.Obchody 50-lecia Szkoły PodstawowejSzkoła Podstawowa - zdjęcie z 1951r.Szkoła Podstawowa - zdjęcie z 1949r.


©  by C&C